Төслийн мэдээлэл

“Мал, амьтанд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг шалгалт явуулах стандарт ажиллагаа”-ны сургалтын видео материал бэлтгэх, олшруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах

“Мал, амьтанд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг шалгалт явуулах стандарт ажиллагаа”-ны сургалтын видео материал бэлтгэх, олшруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах

2020.10.01 | Төслийн мэдээлэл | admin | 80 | 0

“Мал, амьтанд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг шалгалт явуулах стандарт ажиллагаа”-ны сургалтын видео материал бэлтгэх, олшруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах

МАЛ, АМЬТАНД ТӨХӨӨРӨХИЙН ӨМНӨ БОЛОН ТӨХӨӨРСНИЙ ДАРАА МАЛ ЭМНЭЛЭГ-АРИУН ЦЭВРИЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ СТАНДАРТ АЖИЛЛАГАА”-НЫ СУРГАЛТЫН ВИДЕО МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ, ОЛШРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

2020.09.24 | Төслийн мэдээлэл | admin | 121 | 0

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ МОНГОЛ ХЭЛНЭЭС АНГЛИ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ МОНГОЛ ХЭЛНЭЭС АНГЛИ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ

2020.08.24 | Төслийн мэдээлэл | admin | 395 | 0