Төслийн мэдээлэл

“СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ВИДЕО МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ, ОЛШРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

“СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ВИДЕО МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ, ОЛШРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

2020.05.06 | Төслийн мэдээлэл | admin | 648 | 0

“СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ВИДЕО МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ, ОЛШРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

“СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ВИДЕО МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ, ОЛШРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

2020.05.06 | Төслийн мэдээлэл | admin | 648 | 0

“СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС” ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТЫГ НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХ КОНТЕНТ БЭЛТГЭХ, СУРТАЛЧЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Азийн хөгжлийн банкны “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт” төсөл, ТА8960 MON “Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих” техник туслалцааны төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд төсөлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүд, оёдлын үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэл эрхлэх мэдлэг, техникийн ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээний ажлуудыг зохион байгуулж ирсэн болно.

2020.05.05 | Төслийн мэдээлэл | admin | 561 | 0