Зөгийн аж ахуй

2019-10-14. “Зөгийн аж ахуйн эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж судалгаа” ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах урилга

Техник туслалцааны үйл ажиллагааны хүрээнд төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн зөгийчид, зөгийн фермерүүд, бал бэлтгэн нийлүүлэгчдийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах сургалт, судалгаа, техникийн зөвлөх үйлчилгээг төлөвлөгөөтэйгөөр зохион байгуулж байна. Уг төслөөс “Зөгийн аж ахуйн эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж” судалгааны ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ хийн хамтран ажиллах тул сонирхсон байгууллага, судлаачдыг хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. “Зөгийн аж ахуйн эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж” судалгааны зорилго нь Зөгийн бал болон зөгийн бусад бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээний чиглэлээр өмнө хийгдсэн судалгаануудад шинжилгээ хийх, ирээдүйн чиг хандлагыг тогтоох, нэмүү өртгийн сүлжээн дэх нич бүтээгдэхүүнүүдийн өртөгийг бодитойгоор тодорхойлон зардлыг бууруулах, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжийг илрүүлэх ба гарсан үр дүнд тулгуурлан тайлан бичих, төсөлд хамрагдсан зөгийн аж ахуй эрхлэгчид, зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчдэд зориулсан зөвлөмж, сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад оршино.

2019.10.15 | Зөгийн аж ахуй | admin | 2270 | 0

Зөгийн эрүүл мэнд эм бэлдмэлийн судалгааны төвийн нээлт боллоо.

2015-05-22. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны төсөл нь зөгийн аж ахуйн салбар түүний дотор зөгийн мал эмнэлгийн салбарын үйл ажиллагаа, дотоодын эмийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажилладаг билээ. Өнөөдөр АХБ-ны төслийн шугамаар МЭЭШХ-д нийлүүлэгдэж буй зөгийн аж ахуйн "Зөгийн эрүүл мэнд, эм бэлдмэлийн судалгааны төв" лабораторийг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаа боллоо.

2019.05.22 | Зөгийн аж ахуй | admin | 675 | 0

“ЗӨГИЙН АРЧИЛГАА, МАЛЛАГААНЫ ТЕХНОЛОГИ, МЕНЕЖМЕНТ “ СУРГАЛТЫН ЦУВРАЛ ВИДЕО ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

2019-05-06 “ЗӨГИЙН АРЧИЛГАА, МАЛЛАГААНЫ ТЕХНОЛОГИ, МЕНЕЖМЕНТ “ СУРГАЛТЫН ЦУВРАЛ ВИДЕО ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА 2019 оны 5-р сарын 3 Азийн хөгжлийн банкны “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт” төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа “Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих” ТА8960 МОN техник туслалцааны төслийн нэг зорилтот салбар бол зөгийн аж ахуйн салбар юм. Техник туслалцааны үйл ажиллагааны хүрээнд төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүд, зөгийчид, зөгийн фермерүүд, бал бэлтгэн нийлүүлэгчдийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр танхимын болон үзүүлэх сургалт, судалгаа, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний хэрэгцээг тодорхойлон төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд зөгийчид, зөгийн аж ахуй эрхлэгчид, сонирхогчдод зориулсан “Зөгийн арчилгаа, маллагааны технологи, менежмент” сургалтын цуврал видео хичээл бэлтгэх ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон байгууллага, хувь хүн, хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна.

2019.05.07 | Зөгийн аж ахуй | admin | 472 | 0